(1)
IN VITRO EFFECT OF PAROMOMYCIN CONJUGATED NANOCHITOSAN ON E. HISTOLYTICA TROPHOZOITES. RJDNMD 2024, 31 (1), 58-68.